KADRA


"Dużo zależy od tego, jakimi otaczamy się ludźmi.
Jak we wspinaczce. Zdobywając jakiś szczyt, trzeba zabrać ze sobą ludzi:
noszą bagaż, rozbijają obozy, podtrzymują haki i czekany. Są niezbędni.
Tylko ostatni odcinek drogi pokonujemy sami lub w towarzystwie dwóch, trzech osób.
Tak samo w życiu. Trzeba wiedzieć z kim się wspinać."

Jan Kulczyk            


OREW w Działdowie zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, wielospecjalistyczną kadrę merytoryczną realizującą zadania edukacyjno - rewalidacyjne, terapeutyczne, medyczne oraz personel administracyjno - obsługowy. Poziom wykształcenia i kompetencji zawodowych jest ciągle podnoszony w zakresie doskonalenia zawodowego zewnętrznego i wewnętrznego. Preferowaną przez nas formą są organizowane w placówce tzw. Tygodnie Szkoleniowe, podczas których maraton kilkudniowych kursów, warsztatów i szkoleń przekłada się na zwiększenie kompetencji całej kadry.
Większość pracowników posiada kilkunastoletni staż pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełno-sprawnościami w placówkach PSONI, co upewnia w profesjonalnie podejmowanych działań wobec wychowanka.


Niektóre szkolenia zorganizowane na terenie placówki dla większości kadry:

-

Interwencja Kryzysowa (p. Bożena Ignut),

-

Przemieszczanie osób niesamodzielnych ruchowo (DAR Działdowo),

-

Symbol życia, czyli wszystko o stomii oraz trudnych tematach dotyczących chorób i śmierci (p. Beata Bianka Kotoro),

-

Zachowania problemowe u osób z niepełnosprawnością intelektualną w obszarze seksualności porady praktyczne (dr Izabela Fornalik),

-

Jakie powinny być priorytety w edukacji osób z Niepełnosprawnościami? (prof. oświaty Lidia Klaro - Celej),

-

Organizacja zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla osób z głęboką niepełnosprawnością (prof. oświaty Lidia Klaro - Celej),

-

Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi (p. Jacek Kielin),

-

Pierwsza pomoc przedmedyczna,

-

Seksualność Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Wiesław Sokoluk
i Beata Kotoro,

-

Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym - dr n. o zdr. Marta Szmaj,

-

Profil rozwoju człowieka wg G. Domana oraz program organizacji neurologicznej
(B. Bejnar-Sławow),

-

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I, II stopień
(M. Bogdanowicz),

-

Wczesna Interwencja (M. Kastory-Bronowska),

-

Kurs kierowników wycieczek,

-

Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych
- I, II, III stopień (M. Grycman),

-

Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym
(B. Ignaczewska),

-

Seksualność osób niepełnosprawnych - formy pomocy, profilaktyka zagrożeń sfery psychoseksualnej - I, II stopień (B. Jabłońska),

-

Agresja i autoagresja osób z NI i zaburzeniami psychicznymi,

-

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych (J. Kielin),

-

Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej - I stopień,

-

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej - II stopień,

-

Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną - podstawy TSR,

-

Warsztaty głosowe,AKTY NADANIA


KADRA:

Obecnie (stan na luty 2017r.) placówka do realizacji zadań statutowych zatrudnia 77 osób. Bezpośrednio pracujący z dziećmi i młodzieżą to ok. 65% całej kadry:
- nauczyciele oligofrenopedagodzy, w tym wczesnego wspomagania
   rozwoju dziecka, tyflopedagog, surdopedagog, muzykoterapeuta, n-l wf,
- psychologowie, w tym psycholog kliniczny,
- fizjoterapeuci, w tym terapeuci NDT, PNF, SI,
- logopedzi, w tym neurologopedzi, surdologopeda,
- certyfikowani terapeuci behawioralni,
- certyfikowani terapeuci AAC,
- dogoterapeuta wraz z certyfikowanym psem-terapeutą.


Pozostali to pracownicy administracyjno-obsługowi (asystenci, pomoce nauczycieli, pracownicy kadr i księgowości, kierowcy, konserwatorzy, obsługa kuchni i porządkowa).