DZIAŁALNOŚĆ


Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców
osób z niepełnosprawnością intelektualną w 1994 r.

STOWARZYSZENIE PROWADZI TRZY PLACÓWKI

od 1998 r.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
Warsztat Terapii Zajęciowej

od 2013 r.
Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy


Roczne sprawozdanie merytoryczne
z działalności organizacji pożytku publicznego
za rok 2017

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017

Sprawozdanie biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego
za 2017

ARCHIWUM


SKŁAD ZARZĄDU KOŁA

Barbara Janowska
Anna Bonisławska
Anna Dudek
Anna Chodkowska
Beata Gawarzycka

- przewodnicząca
- sekretarz
- skarbnik
- członek
- członekSKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Halina Romanowska
Elżbieta Ławicka
Barbara Schmidt

- przewodnicząca
- sekretarz
- członek


Koło posiada osobowość prawną od 2006 r.

KRS - 0000260155


NASZYM CELEM JEST:

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4 statutu).

CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA SĄ:

Rodzice i opiekunowie prawni,
osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
członkowie ich rodzin,
a także przyjaciele,
w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest członkiem Inclusion International
- Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.