Dla kogo OREW

DLA KOGO OREW

Wg zapisów Statutu OREW:


§ 1 ust. 1:
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Działdowie jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie.
§ 3:
1.    OREW przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25-tego roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno - edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku.
2.    OREW jako ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy umożliwia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
3.    Wychowankami ośrodka mogą być:

 • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, obejmowana zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi, na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych lub indywidualnych,
 • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, obejmowana kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dzieci wymagające wczesnej interwencji lub wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

4.    Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców (lub jednego z rodziców)/ opiekunów prawnych, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:

 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (zespołowych lub indywidualnych),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na czas: obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wychowania przedszkolnego, nauki w szkole podstawowej),
 • decyzję administracyjną dyrektora przedszkola, szkoły odpowiedniego typu, w obwodzie których wychowanek mieszka, zezwalającą na realizację: rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 • informację o przebiegu realizowania obowiązku szkolnego lub nauki (np.: świadectwo),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • skierowanie od lekarza na zakontraktowane świadczenia z NFZ – jeśli wymaga tego stan funkcjonalny.

5.    Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież, o których mowa:

 • w ust. 3 pkt. 1, nie wcześniej niż od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3. rok życia, i nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia;
 • w ust. 3 pkt. 2, nie wcześniej niż od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3. rok życia, i nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 20. rok życia; w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjęte może być dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia;
 • w ust. 3 pkt. 3, nie wcześniej niż od początku roku szkolnego następującego po dacie złożenia podania rodzica/opiekuna prawnego, i nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko podejmie naukę w szkole; w uzasadnionych przypadkach przyjęcie może nastąpić:

a)    z początkiem II semestru roku szkolnego,
b)    w innym terminie – w przypadku wolnego miejsca.

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz