Historia

OREW KIEDYŚ

HISTORIA OREW

1 listopada 1998r., wówczas jako ORW – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy rozpoczął formalnie swoją działalność, po uzyskaniu aktu powołania z Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie,

Z dniem 13 listopada 1998 roku Kurator Oświaty w Ciechanowie dokonał wpisu ORW do ewidencji niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych pod nr 1,

Od 13 listopada 1998r. 13-cioro wychowanków zaczęło uczęszczać na zajęcia, które odbywały się w budynku byłego Przedszkola nr 2, gdzie trudu opieki nad nimi, rehabilitacji i wychowania podjęło się kilka osób z personelu pedagogicznego, medycznego i administracyjnego.

Dostosowanie budynku na ul. Skłodowskiej-Curie nastąpiło wskutek trudu rodziców, sile ich własnych rąk i środków wręcz wyrwanych na jego modernizację. Ówczesny Zarząd Koła – wtedy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym sprawił, że możliwe było wprowadzenie się i zagospodarowanie go na zajęcia dla placówek. Funkcję kierowniczą w placówce pełniła wówczas p. Barbara Kulpa.

Od 1 stycznia 1999r. kierownikiem ORW została p. Janina Trzeciak

Od września 1999r. do marca 2004r. zarządzanie placówką objęła p. Krystyna Zalewska, a od  1 kwietnia 2004r., najpierw jako pełniąca obowiązki kierownika, zaś od 1 września 2006r. jako dyrektor – p. Karolina Topolewska.

Z dniem 31 grudnia 1998 roku Wojewoda Ciechanowski założył księgę rejestrową „Dziennemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Wychowawczemu” pod nr 112 jako niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej i po tym czasie zaistniał pierwszy kontrakt z NFZ na Poradnię Kompleksowej Rehabilitacji Medycznej.

W związku z pojawieniem się aktów prawnych umożliwiających dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną podjęcie obowiązku szkolnego od 12 września 2000r. zmianie uległa nazwa ośrodka z ORW na Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy i pod taką nazwą dokonano wpisu w Starostwie Powiatowym w Działdowie pod nr 15 - funkcjonowały wówczas 4 grupy edukacyjne oraz 2 zespoły terapeutyczno - wychowawcze.

Od września 2006 roku rozszerzono działalność OREW o IV etap edukacyjny - przysposobienie do pracy i wtedy liczył on 4 osoby.

W związku z narastającą liczbą wychowanków dotychczasowe warunki lokalowe nie wystarczały, nie pozwalały także na efektywne przeprowadzanie terapii. Część zajęć odbywała się w pomieszczeniach budynku PCK - przy Caritas na ul. Księżodworskiej, czy w późniejszym czasie w salach prywatnego budynku starej Biedronki na ul. Skłodowskiej.

Lata 2009-2011 były usilnymi staraniami w zabieganiu o nową bazę dydaktyczno-terapeutyczną, w końcu udało się wejść Zarządowi Koła w porozumienie ze Starostą Działdowskim. Finalnie wybudowany budynek OREW uzyskał pozwolenie na użytkowanie dnia 25 września 2012 roku, 15 października 2012r. został przekazany w użytkowanie Kołu Stowarzyszenia, zaś 14 grudnia 2012r. oficjalnie dokonano jego otwarcia przy ul. Boya – Żeleńskiego 9. Uroczystości związane z rozbudową OREW rozpoczęły się już dużo wcześniej – 04 października 2011r. podpisano AKT EREKCYJNY i wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego budynku.

 


 

OREW DZIŚ

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) w Działdowie jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie. Przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25. roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku.

Placówka umożliwia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna (w stopniu umiarkowanym lub znacznym), realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

OREW jest niepubliczną placówką oświatową i posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Działdowskiego pod numerem 15.

OREW jest zakładem leczniczym PSONI Koło w Działdowie – podmiotu leczniczego, zarejestrowanego w Wydziale Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pod numerem księgi rejestrowej 000000015234-W-28.

 

Placówka działa w dwóch głównych nurtach:

EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYM

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- Wychowanie przedszkolne, w tym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,

- Obowiązek szkolny: na poziomie szkoły podstawowej,

- Obowiązek szkolny i nauki w formie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

MEDYCZNYM

- Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (od 0 do 18 lub 25 r.ż.) – dla wychowanków placówki i pozostałych członków PSONI Koło w Działdowie,  w tym wczesna interwencja,

- Poradnia Logopedyczna - ogólnodostępna

 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy znajduje się w dwóch budynkach w Działdowie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 20 oraz ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 9.

Stanowi kompleksową bazę edukacyjno - rehabilitacyjną. Posiadając wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz bogate, specjalistyczne wyposażenie, wykorzystuje wiele metod edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla osiągnięcia jak najwyższych efektów prowadzonych działań edukacyjno – terapeutycznych. Wciąż dąży do zapewnienia możliwie największej gamy świadczeń i usług, które za cel przewodni mają maksymalnie usprawnić dziecko, zarówno w sferze intelektualnej, jak i sprzężonych, wielorakich niepełnosprawności.

OREW realizując swoje cele i zadania, we wszystkich zakresach objętych statutem, równolegle realizuje idee oraz założenia metodyczne organu prowadzącego - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

 

 

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz