Rekrutacja

REKRUTACJA

DO

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

KOŁO W DZIAŁDOWIE

NA ROK 2020/2021

 

Rekrutacja do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (NSPdP) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie odbywa się na podstawie zapisów rozdziału VII § 28 ust. 7 Statutu Szkoły.   

Szkoła jest szkołą specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – Dz.U.2019.1148 z późn.zm).

Procedura kwalifikacji do klasy I Szkoły:

 1. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest:
 1. świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas nauki w szkole przysposabiającej do pracy, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną z uwagi na w/w niepełnosprawności.
 1. Rodzic/opiekun prawny wraz z uczniem składają do dyrektora Szkoły wniosek o przyjęcie do Szkoły - wg załączonego wzoru.
 2. Załącznikami do wniosku są w/w dokumenty (ust.1 a i b), a także:

        - 1 zdjęcie,

        - aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 1. Rodzic jest zobowiązany również do złożenia wniosku do właściwego Starosty o skierowanie syna/córki do Szkoły. Załącznikiem takiego wniosku musi być:

a)  oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Terminy rekrutacji:  

 1. Termin złożenia wniosku: od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020r., a w szczególnych przypadkach w innym terminie.
 2. Wraz z wnioskiem dostarczenie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowania od Starosty.
 3. Do dnia 18 sierpnia (wtorek) dostarczenie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.
 4. Dnia 12 sierpnia (środa) ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły przez dyrektora Szkoły (na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku).
 5. Dnia 19 sierpnia (środa) podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły (na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku).
 6. Przyjęcie wniosku i dokumentów z sytuacjach indywidualnie uzasadnionych - do dnia 28 sierpnia 2019r.(piątek).    

UWAGA!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

- wniosek o przyjęcie do Szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres: orew_dzialdowo@op.pl

- listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych oraz nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych Szkoły.

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

PODANIE DO STAROSTY

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz