Rekrutacja

REKRUTACJA DO

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

KOŁO W DZIAŁDOWIE

NA ROK 2024/2025

 

Rekrutacja do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (NSPdP) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie odbywa się na podstawie zapisów rozdziału VII § 29 ust. 7 Statutu Szkoły.  

Szkoła jest szkołą specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – t.j.Dz.U.2023.900 z późn.zm).

 

Procedura kwalifikacji do klasy I Szkoły:

1. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest:

a) świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas nauki w szkole przysposabiającej do pracy, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną z uwagi na w/w niepełnosprawności.

2. Rodzic/opiekun prawny wraz z uczniem składają do dyrektora Szkoły wniosek o przyjęcie do Szkoły - wg załączonego wzoru.

3. Załącznikami do wniosku są w/w dokumenty (ust.1 a i b), a także:

  • 1 zdjęcie – do legitymacji,
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada).

4. Rodzic jest zobowiązany również do złożenia wniosku do właściwego Starosty o skierowanie syna/córki do Szkoły. Załącznikiem takiego wniosku musi być:

a) oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Terminy rekrutacji:  

  1. Termin złożenia wniosku: od 20 maja (poniedziałek) do 8 lipca 2024r. (poniedziałek), a w szczególnych przypadkach w innym terminie.
  2. Wraz z wnioskiem dostarczenie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania od Starosty.
  3. Do dnia 8 lipca (poniedziałek) dostarczenie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.
  4. Dnia 16 lipca (wtorek) podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły (na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku).
  5. Przyjęcie wniosku i dokumentów z sytuacjach indywidualnie uzasadnionych - do dnia 27 sierpnia 2024r. (wtorek).    

UWAGA!

Wniosek o przyjęcie do Szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres: nspdp_dzialdowo@op.pl lub w formie pisemnej u dyrektora NSPdP po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 23/697 21 76.

 

podanie do Starosty z oświadczeniem

podanie o przyjęcie do szkoły

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz