Rekrutacja

REKRUTACJA

DO

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

KOŁO W DZIAŁDOWIE

NA ROK 2021/2022

 

Rekrutacja do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (NSPdP) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie odbywa się na podstawie zapisów rozdziału VII § 28 ust. 7 Statutu Szkoły.   

Szkoła jest szkołą specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – Dz.U.2020.910 z późn.zm).

Procedura kwalifikacji do klasy I Szkoły:

 1. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest:
 1. świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas nauki w szkole przysposabiającej do pracy, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną z uwagi na w/w niepełnosprawności.
 1. Rodzic/opiekun prawny wraz z uczniem składają do dyrektora Szkoły wniosek o przyjęcie do Szkoły - wg załączonego wzoru.
 2. Załącznikami do wniosku są w/w dokumenty (ust.1 a i b), a także:

- 1 zdjęcie,

- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada).

4. Rodzic jest zobowiązany również do złożenia wniosku do właściwego Starosty     o skierowanie syna/córki do Szkoły. Załącznikiem takiego wniosku musi być:

a)  oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Terminy rekrutacji:  

 1. Termin złożenia wniosku: od 17 maja do 21 czerwca 2021r., a w szczególnych przypadkach w innym terminie.
 2. Wraz z wnioskiem dostarczenie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania od Starosty.
 3. Do dnia 14 lipca (środa) dostarczenie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.
 4. Dnia 22 lipca (czwartek) ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły przez dyrektora Szkoły (na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku).
 5. Dnia 02 sierpnia (poniedziałek) podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły (na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku).
 6. Przyjęcie wniosku i dokumentów z sytuacjach indywidualnie uzasadnionych
  - do dnia 27 sierpnia 2021r. (piątek).    

UWAGA!

Wniosek o przyjęcie do Szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres: orew_dzialdowo@op.pl lub w formie pisemnej u dyrektora NSPdP po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 23/697 21 76.

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

PODANIE DO STAROSTY

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz