Rekrutacja

REKRUTACJA DO
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W DZIAŁDOWIE
NA ROK 2023/2024

 

Rekrutacja do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (NSPdP) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie odbywa się na podstawie zapisów rozdziału VII § 29 ust. 7 Statutu Szkoły.    

Szkoła jest szkołą specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – Dz.U.2021.1082 z późn.zm).

 

Procedura kwalifikacji do klasy I Szkoły:
1. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest:
     a) świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,
     b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas nauki w szkole przysposabiającej do
     pracy, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną z uwagi na w/w
     niepełnosprawności.
2. Rodzic/opiekun prawny wraz z uczniem składają do dyrektora Szkoły wniosek o przyjęcie
     do Szkoły - wg załączonego wzoru.
3. Załącznikami do wniosku są w/w dokumenty (ust.1 a i b), a także:
     - 1 zdjęcie – do legitymacji,
     - aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada).
4. Rodzic jest zobowiązany również do złożenia wniosku do właściwego Starosty
     o skierowanie syna/córki do Szkoły. Załącznikiem takiego wniosku musi być:
     a) oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie
        kształcenia specjalnego,
     b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Terminy rekrutacji:   
1. Termin złożenia wniosku: od 22 maja (poniedziałek) do 7 lipca 2023r. (piątek),
     a w szczególnych przypadkach w innym terminie. 
2. Wraz z wnioskiem dostarczenie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
     skierowania od Starosty.
3. Do dnia 12 lipca (środa) dostarczenie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły
     podstawowej.
4. Dnia 14 lipca (piątek) ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
     do Szkoły przez dyrektora Szkoły (na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku).
5. Dnia 21 lipca (piątek) podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły (na tablicy
     ogłoszeń wewnątrz budynku).
6. Przyjęcie wniosku i dokumentów z sytuacjach indywidualnie uzasadnionych
     - do dnia 25 sierpnia 2023r. (piątek).    


UWAGA! 
Wniosek o przyjęcie do Szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres: nspdp_dzialdowo@op.pl lub w formie pisemnej u dyrektora NSPdP po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 23/697 21 76.

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

PODANIE DO STAROSTY

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz