Rekrutacja

REKRUTACJA DO

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

KOŁO W DZIAŁDOWIE

NA ROK 2022/2023

 

Rekrutacja do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (NSPdP) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie odbywa się na podstawie zapisów rozdziału VII § 28 ust. 7 Statutu Szkoły.    

Szkoła jest szkołą specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – Dz.U.2021.1082 z późn.zm).

Procedura kwalifikacji do klasy I Szkoły:
1.    Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest:
       a)    świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,
       b)    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas nauki w szkole              
             
przysposabiającej do pracy, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno –
              pedagogiczną z uwagi na w/w niepełnosprawności.
2.    Rodzic/opiekun prawny wraz z uczniem składają do dyrektora Szkoły wniosek o przyjęcie do
       Szkoły - wg załączonego wzoru.
3.    Załącznikami do wniosku są w/w dokumenty (ust.1 a i b), a także:
       - 1 zdjęcie,
       - aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada).
4.    Rodzic jest zobowiązany również do złożenia wniosku do właściwego Starosty o skierowanie
       syna/córki do Szkoły. Załącznikiem takiego wniosku musi być:
       a)  oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie
             kształcenia specjalnego,
       b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Terminy rekrutacji:   
1.    Termin złożenia wniosku: od 16 maja (poniedziałek) do 21 czerwca 2022r. (wtorek),
       a w szczególnych przypadkach w innym terminie. 
2.    Wraz z wnioskiem dostarczenie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
       oraz skierowania od Starosty.
3.    Do dnia 13 lipca (środa) dostarczenie świadectwa ukończenia ośmioletniej
       szkoły podstawowej.
4.    Dnia 20 lipca (środa) ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
       do Szkoły przez dyrektora Szkoły (na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku).
5.    Dnia 25 lipca (poniedziałek) podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły
       (na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku).
6.    Przyjęcie wniosku i dokumentów z sytuacjach indywidualnie uzasadnionych
       - do dnia 26 sierpnia 2021r. (piątek).    


UWAGA! 
Wniosek o przyjęcie do Szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres: nspdp_dzialdowo@op.pl lub w formie pisemnej u dyrektora NSPdP po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 23/697 21 76.

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

PODANIE DO STAROSTY

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz