REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

 

OREW jako zakład leczniczy podmiotu leczniczego (PSONI) realizuje zadania ośrodka rehabilitacji dziennej, dla dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (od 0 do 18 lub za zgodą dyrektora oddz. NFZ do 25 r.ż.), wg międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10.

Kontrakt skierowany jest do specyficznej grupy dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych oraz nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Jednocześnie dziecko wymaga wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy, której nie można uzyskać w innych zakresach rehabilitacji leczniczej.

 

Dzieci mają możliwość skorzystania z usług w poszczególnych przedziałach wiekowych:

- 0 – do ukończenia 3 r.ż. w czasie nie krótszym niż 1 godzina, w której wykonuje się średnio 2 różne procedury z wspomnianych poniżej w okresie sprawozdawczym,

- od rozpoczęcia 4r.ż. – do ukończenia 7 r.ż. w czasie nie krótszym niż 2 godziny,  w których wykonuje się średnio 2 różne procedury z w/n w okresie sprawozdawczym,

- od rozpoczęcia 8 – do ukończenia 18 (25) r.ż. w czasie nie krótszym niż 3 godziny, w których wykonuje się średnio 3 różne procedury z w/n w okresie sprawozdawczym

 

Kompleksowość usług świadczonych w placówce dotyczy udzielania zabiegów z zakresu:

-    porada lekarska,

-    wielospecjalistyczna porada terapeutyczna (konsylium)

-    diagnoza i terapia psychologiczna (w tym świadczenia z zakresu psychoterapii i neuropsychologii),

-    diagnoza i terapia logopedyczna (w tym świadczenia z zakresu neurologopedii i surdologopedii),

-   diagnoza i terapia pedagogiczna (w tym świadczenia z zakresu oligofrenopedagogiki,  surdopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej),

-    diagnoza i terapia zaburzeń SI,

-    terapia zajęciowa,

-    świadczenia diagnostyczno – terapeutyczne z zakresu kinezyterapii (zajęcia indywidulane, grupowe),

-    zabiegi z zakresu fizykoterapii.

 

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego przyjmowane są osoby ze wskazaniami jednostek chorobowych (wg ICD-10) przez lekarza kierującego:

 1. z grypy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
 2. z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np.: przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 3. z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 4. z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 5. z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
 6. z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa),
 7. z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np.: MPD, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 8. z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 9. z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
 10. z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Cele działalności rehabilitacyjnej:

OREW w zakresie działalności rehabilitacyjnej, prowadzi działania służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, a w szczególności wobec dzieci i młodzieży skupia się na:

 1. prowadzeniu kompleksowej, wieloaspektowej diagnozy,
 2. prowadzeniu kompleksowej terapii ruchowej i usprawnieniu poszczególnych dysfunkcji rozwojowych,
 3. stworzeniu możliwości największej stymulacji neurorozwojowej,
 4. stworzeniu możliwości stymulowania sfer rozwojowych i umiejętności, które to są niewymagające ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym,
 5. stosowaniu zasady indywidualizacji i dostosowania programu dla danego wychowanka do jego rzeczywistych, specyficznych potrzeb i możliwości funkcjonalnych (zindywidualizowane uczestnictwo),
 6. podtrzymywaniu osiągniętych wyników i poprawy stanu zdrowia,
 7. zapobieganiu regresji,
 8. uwzględnianiu specyfiki okresu dorastania i osiągania dojrzałości w różnych aspektach,
 9. ścisłej współpracy z rodzicami w celu osiągnięcia jak najwyższych efektów terapeutycznych, generalizacji terapii,
 10. ścisłej współpracy z pozostałym personelem merytorycznym z zakresu działalności edukacyjnej, w celu uzyskania interdyscyplinarności świadczonych usług.

Wszelkie działania usprawniania psychoruchowego i poszczególnych rodzajów terapii świadczone są kompleksowo łącznie z zajęciami edukacyjno - terapeutycznymi i rewalidacyjnymi oraz opiekuńczo - pielęgnacyjnymi. Formy pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami wieku rozwojowego dostosowywane są do:

- wieku dziecka,

- jego choroby podstawowej i chorób współistniejących,

- indywidualnych możliwości zdrowotnych i psychofizycznych pacjentów.

Wśród form najczęściej występuje:

Forma indywidualna związana z pracą 1/1 dziecka i personelu.

Forma zespołowa – możliwa w uzasadnionych medycznie przypadkach, podczas występowania podobnego stanu funkcjonalnego dzieci oraz możliwych do zastosowania metod pracy o podobnym stopniu trudności. Wówczas na jednego specjalistę przypada nie więcej niż 4 pacjentów.

Czas trwania rehabilitacji.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym wynosić może do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi, koniecznością i potrzebą osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za zgodą dyrektora oddziału NFZ.

Przedłużenie trwania rehabilitacji jest możliwe również dla osób powyżej 18 roku życia. Zgodę na przedłużenie rehabilitacji wyraża dyrektor właściwego oddziału NFZ (po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych).

Skierowanie lekarskie z oddziału szpitalnego lub poradni musi zawierać następujące dane:

- pieczęć nagłówkową z nr umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ,

- imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania, a w przypadku braku PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- rozpoznanie w języku polskim,

- kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10,

- opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację,

- choroby przebyte, współistniejące oraz inne czynniki (np.: wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,

- zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu,

- pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Realizacja zadań leczniczych odbywa się za udziałem wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów i pozostałych specjalistów zatrudnionych w placówce. Podstawą do udzielenia świadczeń są odpowiednie skierowania z oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz