Działalność

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Działdowie jest organizacją pozarządową, niedochodową, samopomocową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego (OPP). Stowarzyszenie działa od 1994 r. zrzeszając rodziców, profesjonalistów oraz przyjaciół zaangażowanych w działania zmierzające do pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt życia społecznego Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, a do prowadzenia działalności statutowej, realizacji projektów i zadań zleconych Stowarzyszenie zatrudnia pracowników. Konsekwentnie rozwija się doskonaląc swoje działania przy zastosowaniu szerokiego zakresu nowoczesnych metod rehabilitacyjnych i terapeutycznych Organem prowadzącym jest Zarząd Koła, a kontrolnym Komisja Rewizyjna. PSONI Koło w Działdowie jest jedną z największych organizacji pozarządowych w powiecie działdowskim. Zasięgiem swego działania obejmuje obszar powiatu działdowskiego w skład, którego wchodzi 6 gmin: miejska Działdowo, miejsko-wiejska Lidzbark oraz 4 gminy wiejskie: Działdowo, Iłowo-Osada, Płośnica i Rybno. Z ekonomicznego punktu widzenia, jest jedną z większych firm w Działdowie, dającą zatrudnienie ponad 100 osobom w kilku prowadzonych przez siebie placówkach.  Działalnością koła objętych jest około 350 osób, 172 osoby to uczestnicy placówek a pozostałe osoby korzystają z ogólnodostępnych poradni logopedycznej i rehabilitacyjnej.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi:

● Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ);
● Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW);
● Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy (NSPdP);
● Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego;
● Wczesne Wspomaganie Rozwoju małego dziecka;
● Krótkoterminową interwencyjną opiekę całodobową;
● Poradnię Logopedyczną;
● Klub Olimpiad Specjalnych;
● Klub Rodzica;
● Bibliotekę;
● Zespoły teatralne i taneczne;
● wydaje czasopismo „Orewiaczek Szkolniaczek”.

W ramach zadań zleceniowych i projektów:

● Świetlicę Rewalidacyjno-Rehabilitacyjną dla osób dorosłych;
● Rehabilitację 25+.

Swoje zadania wykonuje poprzez kompleksowe usługi, realizując zadania statutowe, takie jak:

● edukację; 
● rehabilitację leczniczą,
● terapię zajęciową,
● psychologiczną i logopedyczną; 
● opiekę medyczną;
● rehabilitację społeczną i zawodową;  
● działania w zakresie wczesnego wspomagania i usprawniania rozwoju dziecka; 
● działania w zakresie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych;
● współpracę z władzą ustawodawczą i wykonawczą;
● realizację zadań zleconych i projektów;
● pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych;
● szkolenia profesjonalistów;
● działania samopomocowe członków;
● praktyki zawodowe; 
● prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej, surdopedagogiki, muzykoterapii, tyflopedagogiki, dogoterapii i terapii behawioralnej;
● reprezentowanie na zewnątrz interesów organizacji;
● promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy;
● prowadzenie obsługi administracyjnej i księgowej realizowanych programów;
● współpracę z mediami i światem nauki

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie, podejmuje szereg zadań służących niesieniu pomocy i wsparciu dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Koło PSONI w Działdowie jest organizacją, która w harmonijny sposób łączy nowoczesność z historią. Nowoczesne podejście do osób niepełnosprawnych intelektualnie, to uznanie ich praw, takich samych, z jakich korzysta każdy obywatel Polski, a w szczególności mieszkaniec powiatu działdowskiego. Jednak największym sukcesem jest szczęście i radość osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz