Rekrutacja

REKRUTACJA DO
OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W DZIAŁDOWIE
NA ROK 2023/2024

Rekrutacja do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie odbywa się na podstawie zapisów rozdziału I § 3 Statutu Ośrodka.    
OREW jako ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy umożliwia „dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki” (Art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – Dz.U.2021.1082 z późn.zm).

 

Wychowankami ośrodka mogą być:
1) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, obejmowana
     zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi, na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć
     rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych lub indywidualnych,
2) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, obejmowana kształceniem specjalnym na podstawie
     orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) dzieci wymagające wczesnej interwencji lub wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie
     opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Procedura przyjęcia do Ośrodka:
1. Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku – wg wzoru, złożonego przez
     rodziców (lub jednego z rodziców)/opiekunów prawnych, do którego dołączono, w zależności od
     formy uczestnictwa:
     1) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
     2) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (zespołowych lub
         indywidualnych), 
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na czas: obowiązkowego rocznego
     przygotowania przedszkolnego, wychowania przedszkolnego, nauki w szkole podstawowej),
4) decyzję administracyjną dyrektora przedszkola, szkoły odpowiedniego typu, w obwodzie których
     wychowanek mieszka, zezwalającą na realizację: rocznego obowiązkowego przygotowania
     przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
5) informację o przebiegu realizowania obowiązku szkolnego lub nauki – w przypadku kontynuacji
     (np.: świadectwo),
6) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do
     spraw orzekania o niepełnosprawności,
7) skierowanie od lekarza na zakontraktowane świadczenia z NFZ – jeśli wymaga tego stan
     funkcjonalny.
2. Rodzic jest zobowiązany również do złożenia wniosku do właściwego Starosty o skierowanie
     syna/córki do Ośrodka. Załącznikiem takiego wniosku musi być:
     a) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie
         kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinii WWRD,
     b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Terminy rekrutacji:   
1. Termin złożenia wniosku: od 22 maja (poniedziałek) do 07 lipca 2023r. (piątek),
     a w szczególnych przypadkach w innym terminie. 
2. Wraz z wnioskiem dostarczenie aktualnego:
     - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub
     - orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub
     - opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
     oraz
     - skierowania od Starosty Działdowskiego.
3. Przyjęcie wniosku i dokumentów z sytuacjach indywidualnie uzasadnionych
     - do dnia 25 sierpnia 2023r. (piątek).  

 

UWAGA! 
Wniosek o przyjęcie do Ośrodka, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres: orew_dzialdowo@op.pl lub w formie papierowej u dyrektora OREW po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 23/697 21 76.

 

PODANIE - POBYT DZIENNY OREW 

PODANIE - WCZESNE WSPOMAGANIE

PODANIE DO STAROSTY

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz