Rekrutacja

REKRUTACJA DO

OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

KOŁO W DZIAŁDOWIE

NA ROK 2024/2025

 

Rekrutacja do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie odbywa się na podstawie zapisów rozdziału I § 3 Statutu Ośrodka.   

OREW jako ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy umożliwia „dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki” (Art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – t.j.Dz.U.2023.900 z późn.zm).

 

Wychowankami ośrodka mogą być:

 1. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, obejmowana zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi, na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych lub indywidualnych,
 2. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, obejmowana kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. dzieci wymagające wczesnej interwencji lub wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Procedura przyjęcia do Ośrodka:

Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku – wg wzoru, złożonego przez rodziców (lub jednego z rodziców)/opiekunów prawnych, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:

 1. opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 2. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (zespołowych lub indywidualnych),
 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na czas: obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wychowania przedszkolnego, nauki w szkole podstawowej),
 4. decyzję administracyjną dyrektora przedszkola, szkoły odpowiedniego typu, w obwodzie których wychowanek mieszka, zezwalającą na realizację: rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 5. informację o przebiegu realizowania obowiązku szkolnego lub nauki – w przypadku kontynuacji (np.: świadectwo),
 6. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 7. skierowanie od lekarza na zakontraktowane świadczenia z NFZ – jeśli wymaga tego stan funkcjonalny.

Rodzic jest zobowiązany również do złożenia wniosku do właściwego Starosty o skierowanie syna/córki do Ośrodka. Załącznikiem takiego wniosku musi być:

a)  oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinii WWRD,

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Terminy rekrutacji:  

 1. Termin złożenia wniosku: od 20 maja (poniedziałek) do 08 lipca 2024r. (poniedziałek), a w szczególnych przypadkach w innym terminie.
 2. Wraz z wnioskiem dostarczenie aktualnego:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub

- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub

- opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

- skierowania od Starosty Działdowskiego.

 1. Przyjęcie wniosku i dokumentów z sytuacjach indywidualnie uzasadnionych - do dnia 27 sierpnia 2024r. (wtorek).    

 

UWAGA!

Wniosek o przyjęcie do Ośrodka, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres: orew_dzialdowo@op.pl lub w formie papierowej u dyrektora OREW po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 23/697 21 76.

 

podanie do OREW na wczesne wspomaganie rozwoju

podanie OREW na pobyt dzienny

podanie z oświadczeniem do Starosty

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz