Kadra

 

OREW w Działdowie zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, wielospecjalistyczną kadrę merytoryczną realizującą zadania edukacyjno - rewalidacyjne, terapeutyczne, medyczne oraz wpierający te działania personel administracyjno - obsługowy.

Poziom wykształcenia i kompetencji zawodowych poszczególnych nauczycieli, specjalistów i asystentów osoby niepełnosprawnej jest ciągle podnoszony, zgodnie z planem doskonalenia zawodowego. Preferowaną przez nas formą są organizowane w placówce tzw. Tygodnie Szkoleniowe, podczas których maraton kilkudniowych kursów, warsztatów i szkoleń przekłada się na zwiększenie kompetencji całej kadry.

Większość pracowników posiada kilkunastoletni, a kilkoro nawet ponad dwudziestoletni staż pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w placówkach PSONI, co dowodzi profesjonalności podejmowanych przez nas działań wobec wychowanków.

 

Pośród kadry są specjaliści w zakresie:

- oligofrenopedagogiki,

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- surdopedagogiki,

- psychologii, w tym psychologii klinicznej,

- fizjoterapii, w tym m.in.: metod NDT, PNF, Integracji Sensorycznej,

- logopedii, w tym neurologopedii,

- terapii behawioralnej,

- alternatywnej komunikacji,

- muzykoterapii,

- dogoterapii wraz z certyfikowanym psem-terapeutą,

- wychowania fizycznego.

Pozostali to pracownicy administracyjno-obsługowi (asystenci osób niepełnosprawnych, pomoce nauczycieli, pracownicy kadr i księgowości, kierowcy, konserwatorzy, obsługa kuchni i porządkowa).

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz