Jak pracujemy

CELE I ZADANIA OREW – wg zapisów Statutu OREW


㤠4
1.    OREW realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.
2.    OREW dąży do:
1)    zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju wychowanków, osiąganych poprzez zintegrowane działania w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki społecznej,
2)    kształcenia umiejętności, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony zdrowia,
3)    uzyskania przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiową na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.
3.    Sposób wykonania zadań dostosowany jest do wieku, potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków, ze szczególnym uwzględnieniem ich niepełnosprawności oraz warunków środowiskowych placówki, jako wielospecjalistyczne oddziaływania.
4.    Cele i zadania OREW uwzględniają zagadnienia ujęte w programie wychowawczo - profilaktycznym.

§ 5
1.    Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:
1)    poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu,
2)    poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu,
3)    poprawa sprawności procesów poznawczych,
4)    rozwój osobowości,
5)    rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie,
6)    rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych oraz tworzenie warunków integracji i aktywności społecznej,
7)    rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących,
8)    rozwój umiejętności współżycia w grupie,
9)    rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji,
10)    poszerzenie oraz doskonalenie nabytych wiadomości i umiejętności przydatnych w życiu codziennym oraz przysposabianie do samodzielnego życia lub życia przy wsparciu drugiej osoby,
11)    kształtowanie wśród wychowanków postaw sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu gospodarczym.


2.    Celami szczegółowymi w stosunku do rodziny są:
1)    wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka,
2)    wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie,
3)    rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem,
4)    wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,
5)    wsparcie działań na rzecz poczucia solidarności z innymi rodzicami i poczucia tożsamości z PSONI,
6)    stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu samopomocowego rodziców oraz ich aktywności obywatelskiej,
7)    wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego, edukacyjnego oraz opiekuńczego,
8)    ustalenie zakresu współpracy ośrodka z wychowankiem i jego rodziną, po opuszczeniu przez wychowanka placówki – na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

§ 6
1.    Cele OREW realizowane są poprzez następujące zadania:
1)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków,
2)    organizację wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym realizację zaleceń zawartych w opinii,
3)    organizację wychowania przedszkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, w tym realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego,
4)    organizację sytuacji i miejsc do prowadzenia zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz nauki umiejętności praktycznych, przygotowujących do samodzielności w dorosłym życiu,
5)    zapewnienie sytuacji i miejsc do indywidualnej pracy z wychowankiem i innych zajęć odpowiednich do możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanka,
6)    zorganizowanie wszechstronnego procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego i rewalidacyjnego, z wykorzystaniem zajęć:


a)    obowiązkowych edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej,
b)    rewalidacyjno – wychowawczych,
c)    wczesnego wspomagania rozwoju,
d)    opiekuńczo – wychowawczych,
e)    innych form działalności dydaktyczno – wychowawczej np.: religia, wychowanie do życia w rodzinie,
f)    umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym:

  • rewalidacyjnych, np.: nauki orientacji przestrzennej, poruszania się, wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, rozwijających umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjnych, dogoterapii, usprawniających, fizjoterapeutycznych, usamodzielniających, stymulacji polisensorycznej, integrujących zmysły i inne w formach wyjazdowych, jak m.in. hipoterapia, zajęcia na basenie,
  • profilaktyczno – wychowawczych,
  • innych o charakterze terapeutycznym, wynikających z bieżących potrzeb wychowanków i możliwości placówki, jak np.: animaloterapia – terapia z wykorzystaniem różnych zwierząt,

g)    sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, kulturalno - oświatowych plenerowych, wycieczek, biwaków, zielonych szkół, obozów sportowych i innych form wyjazdowych,
h)    rozwijających zainteresowania, np.: kulinarnych, ogrodniczych, muzycznych, krawieckich, sztukaterskich i innych, jak m.in. kajaki, narty,
i)    specjalistycznych, prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej np.: logopedycznych, muzykoterapeutycznych, usprawniających, komputerowych, terapii zajęciowej, terapii psychologicznej, rozwijających uzdolnienia, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, innych o charakterze terapeutycznym, porad, konsultacji, szkoleń i warsztatów,
j)    integrujących wychowanków ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi,
k)    systemu doradztwa zawodowego,


7)    opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań, obejmującą w szczególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem,
8)    rehabilitację społeczno - zawodową, leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń specjalistycznych,
9)    zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (m.in. sale zabaw, monitoring, domofony, sieć wewnętrzna telefonów, konserwacje sieci, przeglądy techniczne, szkolenia bhp, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej),
10)    zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń do zajęć oraz indywidualnej pracy z wychowankiem, sprzętu specjalistycznego (rehabilitacyjnego, usprawniającego, terapeutycznego) i odpowiednich środków dydaktycznych, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków,
11)    tworzenie i udział w programach prozdrowotnych oraz dostęp do gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
12)    organizację terenu zielonego placówki w sprzęty rekreacyjne, sportowe i inne,
13)    zapewnienie pomieszczeń sanitarno-higienicznych dostosowanych do możliwości funkcjonalnych wychowanków,
14)    zatrudnianie, w zależności od potrzeb, kadry merytorycznej związanej z edukacją, terapią, personel medyczny, pomocniczy i pracowników administracyjno – obsługowych, wynikających z realizacji w/w zadań.


2.    Cele OREW w stosunku do rodziny określone w §5 ust. 2 są realizowane w następujących formach:
1)    warsztaty, wykłady i seminaria,
2)    poradnictwo specjalistyczne,
3)    zajęcia rekreacyjne, terapeutyczno – rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe,
4)    krótkoterminowa interwencyjna opieka całodobowa,
5)    spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące potencjalne możliwości i prawa osób    z niepełnosprawnością intelektualną do godnego życia,
6)    udostępnianie tematycznych wydawnictw (biblioteka),
7)    wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
8)    zajęcia popołudniowe w świetlicy.”

㤠18
1.    OREW organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla wychowanków, ich rodziców, nauczycieli i specjalistów.
2.    Cele i zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1)    OREW wobec wychowanka: wspiera potencjał rozwojowy, stwarza warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu placówki oraz w środowisku społecznym poprzez:
a)    rozpoznawanie i zaspokajanie indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka,
b)    rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w placówce,
2)    OREW wobec rodziców wychowanków, nauczycieli i specjalistów zwiększa efektywność pomocy udzielanej wychowankom, poprawia jakość udzielanej pomocy poprzez:
a)    wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,
b)    rozwijanie umiejętności wychowawczych,
c)    planowanie i przeprowadzanie działań wspierających np.: w postaci doskonalenia zawodowego, zwiększania kompetencji wychowawczych.”

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

FIZJOTERAPIA

LOGOPEDIA

OPIEKA PIELĘGNIARSKA

POMOC PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA ZAJĘCIOWA

MUZYKOTERAPIA

DOGOTERAPIA

HIPOTERAPIA

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz