INNE

Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną  połączone    z Jubileuszem 30 lecia PSONI

Termin: 9 maj 2024r.

Zadanie dofinansowane:  Powiat Działdowski - 8 000,00 zł

nr umowy 1.Z /24 z dnia 24 kwietnia 2024r


Opis projektu: „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną” został połączony z Jubileuszem 30-lecia Stowarzyszenia. To niecodzienne wydarzenie, które zrzeszyło oraz zintegrowało osoby z niepełnosprawnością, kadrę, ich rodziców i opiekunów ze społecznością gminną i powiatową. W trakcie wydarzenia odbyła się msza św., marsz godności ulicami miasta, występy artystyczne, gry i zabawy, koncert zespołu DEJW oraz piknik integracyjny.

 Celem Projektu; Celem ogólnym projektu było działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, a także zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem dyskryminacji, z jakim na co dzień spotykają się Osoby z Niepełnosprawnościami.


Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna
dla Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną


Numer i nazwa Działania:  Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu:  01.01.2024 r. – 30.12.2024 r.

Beneficjenci zadania: W ramach działania wsparciem objęto 7 osób z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną mieszkańców powiatu działdowskiego.

Cel zadania: Rozwijano i aktywizowano właściwości intelektualne i osobowościowe uczestników świetlicy, które umożliwiły im pełne uczestnictwo w życiu, poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb tj. przynależności do grupy i socjalizacji. Została zapewniona dla danej osoby z NI- w miarę samodzielna sprawność funkcjonowania w środowisku, poprzez prowadzenie świadczeń rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych, a jednocześnie utrzymanie stanu funkcjonalnego na możliwie najwyższym poziomie i usprawnieniu posiadanych umiejętności co umożliwiło uczestnikom być stale usprawniani fizycznie. Dostosowano działania rewalidacyjne do idywidualnych możliwości funkcjonalnych każdego z uczestników świetlicy.


Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna
dla Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną


Numer i nazwa Działania:  Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu:  01.01.2023 r. – 30.12.2023 r.

Beneficjenci zadania: W ramach działania wsparciem objęto 7 osób z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną mieszkańców powiatu działdowskiego.

Cel zadania: Rozwijano i aktywizowano ich właściwości intelektualne i osobowościowe uczestników świetlicy, które umożliwiły im pełne uczestnictwo w życiu, poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb tj. przynależności do grupy i socjalizacji. Została zapewniona dla danej osoby z NI- w miarę samodzielna sprawność funkcjonowania w środowisku, poprzez prowadzenie świadczeń rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych, a jednocześnie utrzymanie stanu funkcjonalnego na możliwie najwyższym poziomie i usprawnieniu posiadanych umiejętności co umożliwiło uczestnikom być stale usprawniani fizycznie,  zmniejszyła się odczuwalność bólu i napięcie mięśniowe.Dostosowano działania rewalidacyjne do idywidualnych możliwości funkcjonalnych, schorzeń i zaburzeń każdego z uczestników świetlicy, a tym samym przeciwdziałano regresji wydolności organizmu i ogólnej sprawności fizycznej beneficjentów świetlicy.

 


Zakup sprzętu do rehabilitacji i terapii


Całkowity koszt: 25 418,00, kwota otrzymana od NEXSERY Sp.z o.o. to 15 000,00zł

Cel i opis zadania: zadanie przyczyniło się do zakupienia sprzętu  rehabilitacyjnego (orbitreka i wioślarza) oraz sprzętu do wyposażenia sali muzykoterapii służącego do bieżącej realizacji zajęć rewalidacyjnych, rozwijających kreatywność, spotkań i imprez integracyjnych.


Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną


Termin: 10 maj 2023r.

Dofinansowanie zadania:  Urząd Miasta  i Powiat Działdowski
 

Opis i cel projektu: Celem ogólnym projektu jest „Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.”

„Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Jest to niecodziennie wydarzenie, które zrzesza oraz integruje osoby z niepełnosprawnością, ich rodziców
i opiekunów ze społecznością gminną i powiatową. Celem obchodów było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem dyskryminacji z jakim na co dzień spotykają się Osoby
z Niepełnosprawnościami. Bo każdy niezależnie od swojej niepełnosprawności ma prawo do GODNEGO ŻYCIA, wolności, wykształcenia, dobrej pracy, poczucia bezpieczeństwa
 i możliwości zawarcia nowych znajomości. Obchody były niezwykłym wydarzeniem, które zintegrowały osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziców opiekunów ze społecznością powiatową, przedstawicielami władz instytucji, organizacji pozarządowych, przedszkoli, szkół, Środowiskowych Domów Samopomocy z Działdowa, Iłowa, Lidzbarka i „Domu dla dzieci na wzgórzu” z Grzybin. Honorowym Patronatem objęli Starosta Działdowski i Burmistrza Miasta Działdowa. Był to czas w którym poznaliśmy się lepiej, wspólnie pobawiliśmy przełamując wszelkie bariery, a żeby w ciekawy i kolorowy sposób promować swoje założenia. Hasłem przewodnim tegorocznego pikniku były „Cztery żywioły natura i my”. Bo osoby
z niepełnosprawnością są jak rytm ziemi stałe w swoich uczuciach, są też jak powietrze, które charakteryzuje lekkość powiewu wiatru oraz temperamentne jak ogień, a czasem płyną szumie jak woda, o czym mogliśmy się  przekonać. Wspólnie przy wsparciu nauczycieli  całe wydarzenie prowadziły Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną; uczestniczka WTZ, wychowanka OREW uczennica NSPDP. Zgodnie z hasłem obchodów, każda 
z placówek, szkół czy przedszkoli prezentowała się w różny sposób, jedni na scenie, a inni przygotowali swoje stanowiska tematyczne. Można było skosztować pysznych potraw przygotowanych specjalnie na piknik.

 


Zakup i montaż elementów ułatwiających poruszanie się i komunikowanie osobom z niepełnosprawnościami

Dofinansowanie: Fundacjia PKO Banku Polskiego
Realizacja projektu: rok 2021
Cel projektu: zwiększenie dostępności wychowanków, uczniów i uczestników  placówek prowadzonych przez PSONI Koło w Działdowie, będących osobami
z niepełnosprawnościami sprzężonymi poprzez: zakup i montaż elementów ułatwiających poruszanie się i komunikowanie się. W ramach dofinansowania zakupiono listwy odbojnicowe o chropowatej strukturze, listwy narożne, a także tabliczki informacyjne na drzwi – w trzech różnych kolorach, na każde z pięter budynku.
Dofinansowanie zadania przyczyniło się do trwałej zmiany w sposobie komunikacji i lokalizacji przestrzennej ONI w budynkach zajmowanych przez placówki PSONI Koło w Działdowie. dało możliwość przystosowania obiektu, tym samym zapewnienia osobie niepełnosprawnej bezkolizyjnego dojścia do wyznaczonego celu. Wprowadzenie dominanty kolorystycznej, dla każdego piętra innej, a jednocześnie zróżnicowanej w stosunku do ścian wyraźnie różniącej się struktury listew odbojnicowych i narożników, tabliczek na drzwi pomieszczeń z każdego piętra, pozwoliło na wydzielenie głównych ciągów komunikacyjnych i wyraźnie oznakowanych kondygnacji
Beneficjentami projektu były osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy placówek PSONI Koło w Działdowie, na co dzień spotykający się z wieloma przeszkodami,  utrudniającymi im swobodne poruszanie się.

 


„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 3, Rozporządzenia Rady Ministrów szczegółowych warunków, form i trybu realizacji programy, dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.


 

Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna
dla Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną

Numer i nazwa Działania: Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
Okres realizacji projektu: od 2019 r. – 30.12.2020 r. 
Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie
Zadanie Finansowane: Środki powiatu działdowskiego
Opis działań: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych wsparciem objęto łącznie 7 osób z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną mieszkańców powiat działdowskiego 
Cel zadania: Rozwijano i aktywizowano właściwości intelektualne i osobowościowe uczestników świetlicy, które umożliwiły im pełne uczestnictwo w życiu, poprzez zabezpiecznie podstawowych potrzeb tj. przynależności do grupy i socjalizacji. Została zapewniona dla danej osoby z NI- w miarę samodzielna sprawność funkcjonowania w środowisku, poprzez prowadzenie świadczeń rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych, a jednocześnie utrzymanie stanu funkcjonalnego na możliwie najwyższym poziomie i usprawnieniu posiadanych umiejętności co umożliwiło uczestnikom być stale usprawnianymi fizycznie. Dostosowano działania rewalidacyjne do idywidualnych możliwosci funkcjonalnych, schorzeń i zaburzeń każdego z uczestników świetlicy, a tym samym przeciwdziałano regresji wydolności organizmu i ogólnej sprawności fizycznej beneficjentów świetlicy.

 

 

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz