INFORMACJE OGÓLNE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie jest zarejestrowane jako PODMIOT LECZNICZY w księdze rejestrowej pod numerem 000000015234 od dnia 25.10.2001r. na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: S IV-R.ZOZ/0510/246-1/01.

ZAKŁADEM LECZNICZYM Podmiotu Leczniczego jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, funkcjonujący w oparciu o Statut nadany przez Zarząd PSONI w Warszawie. Działalność rozpoczął 1 listopada 1998 roku i jest Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej, przeznaczonym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, w wieku od urodzenia do 25 roku życia, które potrzebują kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. W ramach świadczeń zdrowotnych przyjmowane są również dzieci i młodzież wymagające kompleksowej opieki, nie posiadające określonego stopnia niepełnosprawności intelektualnej  (np.: w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, wczesnej interwencji). Wychowankowie są mieszkańcami Powiatu Działdowskiego oraz powiatów ościennych. Jest to jedyna placówka tego rodzaju na terenie Powiatu Działdowskiego. Oprócz świadczeń medycznych pacjenci (wychowankowie) mogą realizować: wczesne wspomaganie rozwoju, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i nauki (w ramach działań edukacyjnych).

W zakresie zadań medycznych OREW jest czynny 12 miesięcy w roku – dla zachowania ciągłości procesu rehabilitacyjno – terapeutycznego, w godzinach od rana do późnych godzin wieczornych.

Kiedyś jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OREW od 01.09.2001r. związany był umową o świadczenia medyczne zawarte z Warmińsko-Mazurską Regionalną Kasą Chorych w zakresie rehabilitacji leczniczej – poradni rehabilitacyjnej. W latach późniejszych z Warmińsko - Mazurskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń udzielano na podstawie „Programu rehabilitacji specjalistycznej nie sklasyfikowanej odrębnie dla dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym i innymi sprzężonymi kalectwami” zatwierdzanego przez wojewódzkiego konsultanta ds. rehabilitacji medycznej.

Obecnie PSONI posiada dwa kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Rehabilitacja Lecznicza w zakresie: Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (od 0 do 18 lub 25 r.ż.) – dla wychowanków placówki i pozostałych członków PSONI Koło w Działdowie, w tym wczesna interwencja,

- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: w zakresie Poradnia Logopedyczna – ogólnodostępna.

 

Do realizacji zadań medycznych zatrudnieni są fizjoterapeuci, logopedzi oraz lekarze specjaliści.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz