O nas

PROGRAM „REHABILITACJA 25 PLUS” 

to pilotażowy program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami programu są absolwenci naszych placówek OREW i NSPdP, którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. 
Celem przewodnim jest stworzenie możliwości zbierania doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Realizacja pilotażu obejmuje działania w postaci usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo; udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań; pomoc w rozwinięciu, wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności; pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także bieżących spraw życia codziennego. Program
realizowany jest od roku szkolnego 2019/2020.

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz