DOSTĘPNOŚĆ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W DZIAŁDOWIE

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło
w Działdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność:

 • swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 z późn.zm.),
 • budynków zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.Dz.U.2020.1062 z późn.zm.),
 •  środków informacyjno-komunikacyjnych na terenie placówek.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psonidzialdowo.org oraz budynków zajmowanych przez placówki Stowarzyszenia.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2021-01-28

 

Dostępność ARCHITEKTONICZNA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie mieści się w dwóch budynkach przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 20, oraz przy ul. T.Boya-Żeleńskiego 9, 13-200 Działdowo.

Wg wytycznych ustawy o dostępności Stowarzyszenie zapewnia:

 • Budynek przy  ul. Boya-Żeleńskiego 9, wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne;
 • W budynku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 20 – częściowo;
 •  Zastosowano w budynkach rozwiązania architektoniczne, środki techniczne (ul. T. Boya-Żeleńskiego: zainstalowane urządzenia: podjazdy, winda, platforma, szerokie przejścia o min. prześwicie 90-100cm; ul. M. Skłodowskiej Curie 20 częściowo: podjazdy, szerokie przejścia o min. prześwicie 90-100cm), które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
 • Zapewnione  częściowo informację o rozkładzie pomieszczeń w budynkach: w sposób wizualny (plany ewakuacyjne, znaki ewakuacyjne świetlne); zapewniony jest dostęp do przeszkolonych pracowników;
 • Łazienki i węzły sanitarne oraz inne pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
 • PSONI zapewnia wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego, czy psa przewodnika;
 • PSONI zapewnia w budynkach osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość sprawnej ewakuacji, przygotowane są procedury, plany ewakuacyjne, podjazdy, oznakowania odblaskowe ostrzegawcze, sygnalizacja dźwiękowa podczas alarmu, wyznaczone miejsce zbiórki podczas ewakuacji, przeszkolonych pracowników;
 • Obydwa budynki, tworzą literę L, położone są na działce z terenem rekreacyjno – sportowym i garażami;
 • Pomiędzy budynkami istnieją połączenia wewnętrzne na dwóch poziomach;
 • Teren placówek jest ogrodzony, chroniony i monitorowany;
 • Na posesji znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla busów dowożących uczniów i wychowanków.

 

Dostępność CYFROWA

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

PSONI prowadzi jedną stronę internetową o adresie: www.psonidzialdowo.org

Ułatwienia

 • Informacje na stronie są na bieżąco aktualizowane;
 • Użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków, aby zwiększyć rozmiar czcionek oraz kontrast wyświetlania;
 • Strona internetowa posiada dostęp z poziomu urządzeń mobilnych;
 • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych danej przeglądarki.

Wyłączenia

 • nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty (pliki DOC, PDF itp.) spełniają wymogi dostępności cyfrowej;
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości są one poprawiane;
 • nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny;
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Dostępność INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

PSONI Koło w Działdowie zapewnia:

 • obsługę klientów z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS, MMS, strony internetowej;
 • na stronie internetowej informacje o zakresie działalności PSONI i jego placówek w postaci pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, oraz informacje w tekście łatwym do czytania (w trakcie przygotowań);
 •  na korytarzach budynków i ich elementach (drzwi, ściany) umieszczone są znaki PCS, piktogramy informacyjne;
 •  na parterze obu budynków, przy wejściach głównych, są osoby przeszkolone do udzielenia pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami (pomoc w wejściu na wyższe piętra, przeczytanie dokumentu, pomoc w komunikacji metodami alternatywnymi);
 • na podwieszonych 5 monitorach informacyjnych w ciągach komunikacyjnych, wyświetlane są na  bieżąco informacje/komunikaty dotyczące organizacji pracy placówek; zawierające czytelne środki stosowane w alternatywnych metodach komunikacji (zdjęcia, PCS, piktogramy, inne);
 • na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację z placówkami w formie określonej we wniosku.

Wyłączenia:

 • w budynkach nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 •  nie można skorzystać z wykwalifikowanego tłumacza języka migowego;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności cyfrowej odpowiada:

Zbigniew Giżyński, E-mail: zbyszek5071@gmail.com, telefon: 23 697 21 76;

Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności architektonicznej odpowiada:
Zbigniew Dudzic (inspektor BHP), E-mail: zdudzic@o2.pl  ; telefon: 23 697 21 76;

Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej odpowiada:

Anna Ożga (informatyk), E-mail: aozga.orewdzialdowo@gmail.com, telefon: 23 697 21 76.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące w/w dostępności lub ich elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności, albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie – Anna Bonisławska,
 • Adres: ul. M. Skłodowskiej – Curie 20, 13-200 Działdowo
 • E-mail: psoni.bonislawska@wp.pl
 • Telefon: 23 697 21 76

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz